Universele levensbeschouwing
Universeel-geloof.jouwweb.nl

.

UNIVERSEEL GELOOF EN INZICHT - Youtube-filmpje

.

( zie ook de site :  nog-verder-denken   https://nog-verder-denken.jouwweb.nl )

.

.

Net zo als Barack Obama begin 2009 de Amerikanen weer hoop heeft gegeven voor een beteretoekomst in hun maatschappij (waaraan de Amerikanen wel zelf zullen moeten werken), nét zo kunnen mensen zichzelf hoop geven, dat ze na hun dood een betere toekomst zullen krijgen, waaraan ze uiteraard ook zelf moeten werken. Immers zonder die hoop is men niet gemotiveerd om aan zichzelf, aan z’n karakter te werken. Dus geloven in een geestelijke toekomst is van wezenlijk belang !

 

Wat is Universeel Geloof ?

Universeel Geloof is een van de eenvoudigste manieren van geloven; het is een basis-geloof dat je tegenkomt over de hele wereld. Universeel Geloof betekent dat je gelooft in een meteen-verder-leven na je dood. Als je zult sterven verdwijnt jouw geest niet in het niets.

En bij het sterven… dan stopt dus ook jouw verantwoordelijkheid niet. Je blijft dus verantwoordelijk voor wat je allemaal gedaan hebt.

Wanneer je zult sterven valt die verantwoordelijkheid dus echt niet van je af. En ook je geweten blijft gewoon doorwerken, zowel je bewust geweten (wroeging) als je onbewust geweten. Maar het mooie is om te beseffen dat echt alle disharmonie uit je verleden weer in harmonie gebracht kan worden. Immers dood is niet dood; dus iedereen heeft een geestelijke toekomst en iedereen, echt iedereen krijgt de gelegenheid om aan z’n toekomstig geluk te mogen werken.

Dus.....ook na jouw sterven blijft er werk aan de winkel. Maar al het werk wat je nu doet door aan jezelf, je karakter te werken, door anderen te helpen, enz. enz., dat is allemaal niet voor niets, want daardoor werk je aan je toekomstig welzijn.

Nu je nog op aarde leeft, is het al zo dat jouw daden gevolgen hebben voor jezelf. Bijvoorbeeld: indien jij je buurman helpt, als hij in nood is, dan heeft dit een positief gevolg voor de sfeer tussen jouw buurman en jou, en die positieve sfeer komt weer enigszins ten goede aan hoe jij je gaat voelen.

De gevolgen van jouw daden zijn nu dus merkbaar, echter niet alleen nu, maar… ook nog straks nadat je gestorven zult zijn. Ook hier geldt het principe: wat je zaait zul je oogsten.

Daar in geloven, dat is Universeel Geloof en als je zo’n geloof hebt, dan heb je tevens een extra levensdoel; je wil niet alleen gelukkig worden hier op aarde, maar ook aan het geluk werken dat je straks zult ervaren nadat je bent gestorven.

 

Wie hebben er Universeel Geloof ?

- In alle traditionele wereldreligies kun je mensen tegenkomen met diep Universeel Geloof. Men noemt hen vaak ‘heiligen’. Deze mensen zijn innerlijk overtuigd van het ‘extra doel’, het hoger doel van het leven. En die mensen léven daar dan ook naar.

- En wie hebben er verder nog Universeel Geloof ? Mensen die een duidelijke bijna-dood-ervaring hebben gehad, een indrukwekkende ervaring van hoe het leven voelt nadat men sterf en hoe hun geest verder leeft buiten hun stoffelijk lichaam om. Na zo’n ervaring weet men ook dat hun leven nog een extra doel heeft, iets dat dan nog niet klaar is, iets dat in ieder geval nog afgemaakt dient te worden ( totdat hun echte dood komt ). Ze voelen dat de tijd die hen toegemeten is voor dit leven, kostbaarder is dan ze eerst dachten. Ook hebben deze mensen ervaren dat al hun daden gevolgen hebben, dat positieve daden positieve gevolgen hebben en negatieve daden negatieve gevolgen. Het doet er dus echt toe hoe nu hun gedragingen zijn. Hierdoor gaan ze zich verantwoordelijker voelen voor hun gedrag en hun levenshouding en zijn ze meer bereid om aan hun karakter te werken.

- En wie hebben er nou ook nog Universeel Geloof ? Dat zijn de mensen die zelfstandig een serieuze, geestelijke studie maken van het Leven. Dat bestuderen in theorie en praktijk gaat dan buiten de dogmatische religies om. En de theoretische studie betreft dan bijvoorbeeld de boeken van Jozef Rulof (1898-1952), waarin ongefilterde waarheden, over met name het leven na de dood, beschreven worden. Dit is volgens mij betrouwbare informatie, die natuurlijk en logisch van aard is. Uit deze boeken kan tevens geleerd worden, dat in het Leven niet alleen fysieke natuurwetten gelden, maar ook geestelijke natuurwetten. Ook wordt er uitgelegd dat er niet alleen een evolutie, een ontwikkeling van het universum, van de natuur, van het dierenlichaam en het mensenlichaam is, maar tevens van het innerlijke leven van dit alles.
Ook ieder individueel mens maakt dus een innerlijk groeiproces door. Maar omdat de mens dit proces kan beïnvloeden door z’n vrije wil, z’n gedrag en levenshouding, is bij de mens dit groeiproces niet volgens een rechte, opgaande lijn. Het Universele Geloof is in ieder geval een goed kompas op dit kronkelige levenspad.

 

Wat betekent het om Universeel Gelovig te zijn ?

‘Gewoon’ gelovig–zijn heb je in vele soorten en gradaties. Er zijn veel mensen die zeggen er van overtuigd te zijn, dat ze na hun dood bevoorrecht zullen worden via bijvoorbeeld Christus, Mohammed of Boedha. Andere mensen zeggen "dood is dood" en na de dood ben je gewoon ‘weg’. Maar niemand heeft hierover zekerheid. Vandaar dat we het ‘geloof’ noemen. Ook Universeel Geloof is een vorm van ‘geloven’. Echt zekerheid hebben mensen pas nadat ze zullen sterven. Over of er wel of geen verder-leven-na-de-dood is, daarover is het zinloos om te gaan redetwisten. Immers niemand heeft hierover zekerheid . Materialisten denken dat ze de zekerheid hebben dat er voor hen niets meer is na hun dood. (Overigens, die zekerheid hebben ze niet.) En dogmatisten doen alsof ze de zekerheid hebben dat ze weten in welke bevoorrechte positie zij zich na hun dood zullen bevinden. Die zekerheid hebben ook zij echter niet en dus maken ze hierover niet alleen zichzelf maar ook anderen wat wijs.

 

Mensen met Universeel Geloof zijn niet zoals dogmatische gelovigen of hiernamaals-ontkenners. Werkelijk-gelovig-zijn is geen verstandelijk spelletje en ze lopen niet zonder na te denken en na te voelen achter anderen aan. Het Universeel Gelovig–zijn zit diep in het gevoel en er is altijd een evenwicht tussen verstandelijk - en gevoelsmatig begrijpen.
Zo iemand voelt duidelijk,

- dat z’n leven niet zal stoppen bij het sterven,

- dat er een hoger doel ligt in het leven, hoger dan het materiële en maatschappelijke,

- dat z’n toekomst wordt bepaald door z’n huidig gedrag en door z’n vroegere gedrag,

- dat er uiteindelijk rechtvaardigheid zit in het leven en er geen toeval bestaat

- en dat ie iets positiefs, iets opbouwends met z’n leven dient te doen.

Zo iemand zal dit leven nooit willen inkorten ( zelfmoord of actieve euthanasie ), omdat ie dankbaar is dat ie mág leven, dankbaar dat ie z’n kostbare tijd nuttig kan besteden om te werken aan z’n hoger doel.

 

Speelt het geloven in God dan helemaal geen rol in het Universele Geloof ?

Het Universele Geloof houdt zich in eerste instantie niet zo bezig met God. God wordt niet ontkend en ook niet bewust aanbeden of uitgebeeld. God is het Leven Zelf, het is voor ons het Alles, allesomvattend zoals het water voor de vis. Het is voor ons voldoende indien we God, als goedhartige, rechtvaardige Schepper en Inspirator positief waarderen en ons verder vooral bezig houden met onze eigen geestelijke ontwikkeling richting het liefdevolle.

Door een verkeerd beeld te hebben van God, of van aspecten van God, is er al veel onnodige strijd gevoerd tussen religieuze groeperingen. Men richtte zich te veel op de verschillen en te weinig op de overeenkomsten. Bij Universeel Geloof spelen de overeenkomsten juist een belangrijkere rol. Laten we eens kijken:
Wat algemeen aanvaard wordt in alle religies, is het geloof in een vérder leven van de menselijke geest na het sterven op aarde. Ook wordt aanvaard, dat, hoe we nú leven dat dit van invloed is op hóé onze toekomst na de dood zal zijn. Die toekomst wordt veroorzaakt in het nu, is het gevolg van ons huidig gedrag. Dus ‘nu’ is men ook verantwoordelijk voor ‘straks’.
Daar is men het over eens. Maar... wélk gedrag nou precies goed is voor een goede toekomst, dáár is men het helaas nog niet over eens. De religies zouden dit wijselijk beter aan het geweten van hun leden over kunnen laten. Echter, zó vrijdenkend zijn ze vaak nog niet. Ze houden zich liever nog aan regeltjes vast, aan tradities, profeten, geschriften, macht en aanzien.
Maar ooit komt er een tijd, dat er meer gezocht zal worden naar samenwerking tussen de wereldreligies, zodat men gezamenlijk de strijd aan kan binden tegen het ongelovig-zijn en het leef-maar-raak-materialisme.

Het geloof in een vérder-leven-na-het-sterven is voor de mens van groot belang voor z’n doen en laten. Dit hoort echt bij het leven en was er al bij de natuurgodsdiensten in het verre verleden van de mensheid, maar ook nu nog in de jungle bij de natuurvolkeren. Ook zie je deze vorm van geloof overal opnieuw opduiken waar de traditionele religies te ver doorgeschoten zijn in dogma’s, regels en rituelen. Door deze vervreemding van de kern van het geloof, wenden zich steeds meer mensen af van het kerkse geloof. Velen worden materialist en de gevoeligen zoeken hun weg in allerlei kleine religieuze bewegingen. In nagenoeg al die kleine religieuze bewegingen wordt er immers geloofd in de krachten van de geest, in de geestelijke wereld, in de ziel die voortleeft, ook na de dood.

Hoe reëel het is om te geloven in een geestelijk-verder-leven-na-het-sterven werd vroeger ondersteund door hetgeen er naar voren kwam uit seances. De daaruit voortkomende ‘bewijzen’ waren helaas alleen van belang voor de betreffende personen. Dus die resultaten hadden meestal weinig bewijskracht voor het grote publiek. Maar tegenwoordig heb je ook nog het onderzoek naar bijna-dood-ervaringen door serieuze wetenschappers. Duizenden mensen over de gehele wereld werden ondervraagd nadat ze gereanimeerd waren. Zo hebben enkele wetenschappers in Amerika en Europa getoond dat de menselijke geest kan leven, waarnemen en zich verplaatsen terwijl het lichaam klinisch dood is. Die geest heeft om te kunnen leven de hersenen of het zenuwstelsel blijkbaar niet nodig . Dit systematisch onderzoek onder mensen die bijna gestorven zijn geweest, duidt er dus sterk op dat de menselijke geest ook verder zal leven nádat het lichaam, bijvoorbeeld door ouderdom, definitief zal zijn gestorven.

Dus alle mensen die verbroedering tussen de wereldreligies wenselijk vinden, zouden eens serieus dienen te kijken, naar wat al die verklaringen van mensen die bijna dood zijn geweest, hen te zeggen hebben. Die verklaringen kan iedereen lezen omdat ze door wetenschappers keurig opgetekend zijn en in makkelijk-leesbare boekvorm uitgegeven.

Het zou mooi zijn indien er verbroedering zou komen tussen de verschillende geloofsstromingen op aarde. Wellicht zou dit kunnen via het Universele Geloof.
Stel je voor dat al die religies, die bevolkingsgroepen, wilden kijken naar de overeenkomsten in plaats van naar de verschillen. Dan zou de wereld er al heel anders uit gaan zien en een stap dichter bij: wereldvrede en wereldwijd welzijn.


Filosoferen over Bijna-Dood-Ervaringen en Universeel Geloof:

We weten bijna zeker dat ons leven verder gaat, nadat we gestorven zullen zijn. Uit onderzoek naar de waarnemingen en belevenissen bij mensen die bijna dood zijn geweest, kunnen we enkele interessante punten stellen:

1/ De menselijke geest kan bestaan, leven en beleven, terwijl z’n lichaam klinisch dood is. Dit zou dus inhouden dat na het werkelijk, definitief sterven de geest hoogstwaarschijnlijk ook verder kan leven. Dit wordt bovendien bevestigd doordat een aantal mensen tijdens een bijna-dood-ervaring (BDE) een eerder overleden familielid hebben ontmoet.

2/ Velen met een BDE zeggen, dat hen op een gegeven moment duidelijk werd dat hun tijd er toen nog niet op zat. Dit zou dus inhouden dat iedereen een bepaalde levenstijd krijgt toegemeten. Vele mensen met een BDE namen zich voor om voortaan hun kostbare tijd beter te gaan besteden, meer met zaken van de geest.

3/ Velen met een BDE zeiden dat hen duidelijk werd, dat hun levenstaak op dat moment nog niet volbracht was.
Dit zou dus inhouden, dat iedereen tijdens zijn leven een of meerdere levenstaken te volbrengen heeft, levenstaken waar je dus wel of niet je best voor kunt doen en waar je wel of niet voor gemotiveerd kunt zijn. Een en ander houdt verband met je levensvisie, met je vrije wil en met het principe van in-harmonie-brengen van dingen uit je (ver) verleden.

4/ Vele mensen met een BDE beleven hun levensfilm. Tijdens deze samenvatting van hun hoogtepunten en laagtepunten voelden ze dat al hun daden ten opzichte van medemensen, directe gevolgen hadden voor die medemensen. Zij voelden bij die anderen de gevolgen van hun eigen daden. Dus er bestaat een wet van oorzaak en gevolg, niet alleen in de natuurkunde, maar ook wat betreft: het gedrag tussen mensen. Vele mensen werden na hun BDE dan ook voorzichtiger met hun woorden, daden en houding naar hun medemensen. Ze hadden immers zelf gevoeld wat dit bij anderen teweeg kan brengen.


* Een goed boek over bijna-dood-ervaringen kunt u lezen van bijvoorbeeld Dr. Raymond Moody, Dr. Kübler-Ross, Dr. Michael Sabom of cardioloog Pim van Lommel.

 

* Wie wil geloven in een vérder leven na de dood, voegt een zeer belangrijk aspect toe aan z’n leven.

 

 

 

teksten door  Giel Heijmans

.

.

.

----------------------

- ATTENTIE ! - LET OP ! -

----------------------

 

Weet je het al ? Vanaf 8 november 2019 is het mogelijk om iedere dag een kort, origineel, spiritueel gedichtje van maximaal 4 regels, gratis toegemaild te krijgen !!! 

Nu aanmelden via gielheijmans.nl .

 

 

----------------

DAGELIJKS GEDICHTJE krijgen

----------------

.

.

.

.

.

zoekwoorden:

Abba - Absolutie - Advent - Afgod - Aflaat - Alpha - Amen - Apocalyps - Apocrief - Avondmaal - Ban - Bidden - Biecht - Bijbel - Christus - Concilie - Credo - Dag des Heren - Diaspora - Doop - Drieëëenheid - Duivel - Encycliek - Eucharistie - Gebed - Genade - Gnosis - Goede Vrijdag - Groet - Halleluja - Heilige Geest - Hemelvaart - Ichthus - Ikoon - Jezus - Kathedraal - Kerst - Magie - Maranatha - Messias - Occultisme - Omega - Pasen - Paus - Pinksteren - Px - Reformatie - Rehoboth - Religie - Sacrament - Satan - Schepping - Sekte - Synode - Testament - Verbond - Votum - Vulgaat - Wederkomst - Wonderen - Zondag - Zonde - Zondvloed - Zoon ;; Aanbidden - Abt - Agnosticisme - Anglicaans - Apostel - Apostolisch - Ark - Atheisme - Babylon - Baptist - Barmhartig - Baääl - Begeren - Bekering - Belijdenis - Beproeving - Berouw - Besnijdenis - Bisschop - Brief - Canon - Catechismus - Celibaat - Christen - Communie - Confessie - Deisme - Deken - Demon - Denominatie - Diaken - Discipel - Dogma - Dood - Draak - Eeuwigheid - Engelen - Eschatologie - Evangelie - Evangelisatie - Evangelisch - Excommunicatie - Gaven - Gebod - Geest - Gelijkenis - Geloof - Gemeente - Gerechtigheid - Gereformeerd - God - Goddeloze - Godsdienst - Godsvrucht - Goedertierenheid - Hart - Heerlijkheid - Heiden - Heilig - Heirscharen - Hel - Hemel - Here - Hervormd - Hoop - Huichelarij - Israëël - Jehova - Jeruzalem - Jood - Juda - Katholiek - Kennis - Kerk - Ketter - Klooster - Koninkrijk - Kracht - Kruis - Kruistocht - Kwaad - Lam - Lankmoedig - Leer - Leiding - Leven - Licht - Liefde - Liturgie - Macht - Mammon - Maria - Mens - Middelaar - Moloch - Monnik - Naam - Naaste - Naijver - Nederigheid - Non - Oecumene - Offer - Onbevlekt - Onrein - Oordeel - Openbaring - Opstanding - Opwekking - Orthodox - Overspel - Paradijs - Parochie - Pastoor - Pastor - Pastoraat - Preek - Priester - Profeet - Profetie - Psalmen - Rechtvaardig - Redding - Reformatorisch - Reïïncarnatie - Relikwie - Remonstrant - Reveil - Rooms - Sabbath - Schrift - Schuld - Septuaginta - Shalom - Sion - Statenvertaling - Tabernakel - Tempel - Tenach - Tien Geboden - Tongentaal - Toorn - Torah - Traditie - Uitverkiezing - Vasten - Vereren - Vergeving - Verlossing - Verzoeking - Verzoening - Visioen - Vlees - Volharding - Voorbede - Vrede - Vreemdeling - Vrees - Vrijheid - Vrucht - Wandel - Wedergeboorte - Wereld - Werken - Wet - Wijsheid - Willibrordvertaling - Woord - Zachtmoedigheid - Zalig - Zalven - Zegen - Zending –– Ziel -- 10 geboden - a course in miracles - Adi Da - Da Free John - Aetherius Society - agnosticisme - agnostische - akasha kronieken - Albert Schweitzer - Albert Einstein - Alice Bailey - Alighieri Dante - Allah - alles komt goed - Almachtige Heer - alternatieve zelfmedicatie - alternatieve geneeswijzen - Ama Amma - Amork - Ananda Marga - Ananda Church - Anglikaanse - Anglikanisme - Anglikanistische - angst voor dood - animisme - animistische - antroposofen - antroposofie - antroposofie - antroposofisch - antroposofische - antroposoof - Ariel - Shya Kane - Asatru - ASK. Inc - astrologie - astrologisch - atheïïsme - atheïïstische - Aum Shinrikyo - Avatar - ayurveda - b.d.e. - Baha'i - Baháá'íí - bardo - BDE - beschermengelen - bewust sterven - bewust leven - bewustworden - bewustwording en groei - bewustzijn - bewustzijnsniveau - bewustzijnsontwikkeling - bewustzijnsverruimend - bewustzijnsverruiming - bezinning - Bhagwan - Osho - bijbel en geloof - bijbelpassage - bijbels geloof - bijbelse - bijna-dood-ervaringen - bijnadoodervaringen - bisschoppen - Blavatsky - blijf bij uzelf - blijf bij jezelf - Bôô Yin Rââ - Boeddha - Boeddhisme - Boeddhisten - Boeddhistische - bovennatuurlijke - bovenwereld - bovenzinnelijke - Brahma Kumaris - Buddha - Buddhisme - Buddhisten - Buddhistische - C.G. Jung - Calvijn - calvinisme - calvinistische - Cao Dai - cardioloog over BDE - Carlos Castaneda - celestijnse belofte - channeling - Children of God - the Family - Ching Hai - Christelijk Gereformeerde - Christelijk gelovigen - Christelijke opvattingen - christendom - Christenen - Christian Science - Christus - Cirkel van Licht - confucianisme - confucianistische - contact met gene zijde - contemplatief - crematie - cursus in mirakels - cursus in wonderen - Dalai Lama - David Icke - de Scientology kerk - Dianetics - De Celestijnse Belofte - Deepak Chopra - Devine Light Mission - dichters - diepzinnige - Dode-Zeerollen - dodenboek - Dominee Hans Stolp - dominees - dood - doodsangst - doodstraf - doopsgezinde kerken - Dr. Raymond Moody - duivelse - Easwaran Eknath - Eckancar - Eeuw van Christus - Electronic Voice Phenomena - energetische - engelen - Erich Fromm - esoterie - esoterische - euthanasie - euthaniserende - evangelie - evangelisatie - evangeliserende - evangelistische kerken - evolutie van de geest - evolutionaire - EVP-bandstemmen - existentialisme - existentialisten - existentialistische - fatalisme - fatalistisch - Fiat Lux - filosofen - filosofie - filosofisch - filosoof - Findhorn - G. de Purucker - Ganhdi - geboorte - gedachtenlezende - gedichten over afscheid - geestelijk dichter - geestelijk media - geestelijk medium - geestelijk reizen - geestelijke dichter - geestelijke evolutie - geestelijke gedichten - geestelijke stromingen - geestelijke reis - geestelijke reizen - geestelijke wereld - geestelijkheid - geesten - geestverschijning - geloof & leven - geloof schaadt niet - geloofscrisis - geloofsovertuigingen - geloofsverkondiging - gelovigen - gelukkige - Gemrod Foundation - gene zijde - geneeswijze alternatieve - gereformeerde kerken - Getuigen van Jehova - geweten - gewetensbezwaren - gnosis - gnostieke - gnostische - God van Liefde - Goddelijke - Goddelijkheid - Godheid - godsdiensten - godsdienstige - godsdienstvrijheid - golden dawn - Graalbeweging - Grieks Orthodoxe Kerk - Gurdjieff - handleeskunde - handleeskundige - handlijnkunde - handlijnkundige - Hara Chrishna - Hara Krishna - Harmonia - Hasrat Inayat Khan - healingtempel - Heaven's Gate - heelwording - heilig worden - heilig maken - Heilige Schrift - heiligmakend - heiligmakende - helderhorende - heldervoelende - helderziende - Helistisch Centrum Isis - hellen - hemelen - hemels - hemelse vrienden - herderziende - hiernamaals - Hindoeïïsme - Hindoeïïsten - Hindoeïïstische - Hinduïïsme - Hinduïïsten - Hinduïïstische - hoa hao - holisme - holistisch genezen - holistische - homeopaat - homeopathie - hoogste waarheid - humanisme - humanisten - humanistisch verbond - humanistische - hypnose - hypnotherapeut - hypnotherapie - hypnotiseur - i want to believe - imam - innerlijk reizen - innerlijke reizen - innerlijke reis - inspiratie - inspirerende - intuïïtief - intuïïtieve - intuïïtiviteit - islam - islamieten - islamitische - iyoti - Jacob Slavenburg - jainisme - jainistische - Jehova-Getuigen - Jewish - Jezus Christus - jodendom - Jomanda - joods - Jozef Rulof - judaïïsme - judaïïstische - kabbalah - Kahlil Gibran - Kamaloka - kapelaans - karma - katholicisme - katholieken - ken uzelf - kerkdiensten - kerken - kloosterleven - Kopten - Druzen - Koptische - Koran - Krishnamurti - KRO wonderen - kronieken akasha - Landmark - Leach Lewis - Leaque of Rights - Lectorium Rosicrucianum - leger des heils - Leo Tolstoy - leven na de dood - leven-na-de-dood - levensavond - levensbeëëindiging - levensbeschouwingen - levensbestemming - levensenergie - levensfilm - levensfilosofie - levensgezel - levenshouding - levenskeus - levenskrachten - levenskwaliteit en meditatie - levensmetgezel - levensmoe - levensovertuigingen - levenspartner - levenspad - levensschool - levenstaak - levensvisie - levenswetenschap - lichaamengeest - liefdadige - liefdadigheid - liefdevolle - lieve - lot - lotsbestemming - Louise L. Hay - Louise Hay - Lutheraan - Lutheranen - Lutherse kerken - maatschappijvisie - magie - Maharishi Mahesh Yogi - Mahathma Gandhi - Maitreya - Creme - Mansukh Patel - Marianne Williamson - Marlo Morgan - Martin Luther King - Master Path - Mazdaznan - meditatief - meditatieve - Meester Eckhart - mens en het onbekende - Menselijke Universele Energie - mentaliteit - Merkawah - metafysica - metafysische - mijn visie - Mohammed - mohammedaanse - mohammedanen - monniken - Mormonen - Mormoon - moskeeëën - Movement of Spiritual Inner Awareness - mysterie en wetenschap - mysterie van het geloof - mysticisme - mystieke ervaringen - n.d.e. - natuurgeneeswijzen - natuurgenezers - natuurgodsdiensten - natuurreligie - Nazarener - NDE - Neale Donald Walsch - Nederlands Hervormde Kerk - Neo-heidenen - neuro linguistisch programmeren - new-age - newage - newhealing - nieuwe tijd - Nieuwe Akropolis - nieuwe testament - nieuwe-tijd - nieuwetijdskinderen - numerologie - occultisme - occultistische - Oibibio - onbewuste - onderbewuste - onderbewustzijn - onderzoek de dood - oorzaak en gevolg - Oppermacht - Ordo Templi Orientis - orgaandonatie - orthodoxe - orthodoxisme - oudchristelijke - Oude Egypte - overkant - overledenen - overlijden - overtuigingen - paganisme - paganistische - paradijs - paragnosten - paragnostische - paranormaal - paranormale - parapsychologie - parapsychologie - pastoors - Pater Pio - paters - Paus Johannes Paulus - Pieter Langedijk - pinkstergemeenten - piramiden - piramidespelen - prediken - preek - preken - priesterschap - Promise Keepers - beloftehouders - protestanten - protestantse - psychotherapeutische - psychotherapie - psychologie - psychologische - rabbijn - Raëël - Raëëlliaanse beweging - rastafarisme - rastafaristische - Re-evaluation Counseling - rechtvaardige God - rechtvaardigheid - regressietherapeut - regressietherapie - reiki - reïïncarnatie - reïïncarnatie-therapeut - reïïncarnatie-therapie - religies - religieuse - religieuze - Rooms katholicisme - Roomskatholieke - rouwverwerking - rouwverwerkings-gedichten - rozenkruisers - Rudolf Steiner - Rupert Sheldrake - sahaja yoga - Sai Baba - Samen Op Weg-Kerken - satanisme - satanistische - scepticisme - scepticistische - school voor filosofie - MacLaren - Scientology Church - Sepher Yetsirah - Seth - shaivisme - shaivistische - shintoïïsme - Sikhisme - Silva Method - Sint Isodorus - Sjamanisme - Soefisme - Sogyal Rinpoche - souldance - spiritisme - spiritisten - spiritistisch - spiritual - spiritualisme - spiritualisten - spiritualistisch - spiritualiteit en verlichting - spiritueel portaal - spiritueel forum - spiritueel inzicht - spiritueel & alternatief - spiritueel gedicht - spiritueel dichter - spiritueel niet gek - spiritueel magazine - spirituele dichter - spirituele zoektocht - spirituele therapeut - spirituele eenheid - spirituele wereld - spirituele therapie - spirituele boodschap - spirituele gedichten - St. Merkawah - sterven - stervensbegeleiding - stigmata - Summit Lighthouse - Swami Krishnanand Saraswati - sympathiek - Taiwan UFO sekte - taoïïsme - taoïïstische - tauïïsme - tauïïstische - tekens van leven - telekinese - telepathie - terdoodveroordelingen - Terri Hoffman - testament - theïïsme - theïïstische - theologen - theologie - theologiserende - theologisch - theoloog - theosofen - theosofen - theosofia - theosofie - theosofische - theosoof - Thora joodse bijbel - Tibet - Tibetaans - Tibetaans dodenboek - tien geboden - tijd van verlichting - tolrantie - Transcendente Meditatie - T.M. - TM - Trutz Hardo - UFO's - U.F.O.'s - uitgetreden - uittreden - uittredingen - United Family - Universal Church of the Kingdom of God - universeel geloof - Universelles Leben - Uw wil geschiede - verander de toekomst - verander je toekomst - verder-leven - verdraagzaamheid - Verenigingskerk Moon - verering van God - vergeving van zonden - vergevingsgezindheid - vervuld - vervulling - voodoo - voorbij de dood - voorbij het graf - vriendelijkheid - vrije wil - Vrijmetselaren - Vrijmetselarij - vrijzinnigheid - vroegchristelijke - VTM - V.T.M. - waarheid - waarheidslievende - waarheidszoeken - waarheidszoekers - waarom God - wat is waarheid? - wedergeboorte - weg van het hart - wereldbevolking - wereldgodsdiensten - wereldraad van kerken - wicca - wie was ik? - wijsgeer - wijsgerige - wijsheid - wijze boodschap - Wilhelm Reich - Winti - witte magie - Witte Broederschap - Worldwide Church of God - zelfacceptatie - zelfanalyse - zelfbeheersing - zelfcontrole - zelfdoden - zelfdodingen - zelfkennis - zelfkritiek - zelfdoding - zelfmoord - zelfonderzoek - zelfontleding - zelfontplooiing - zelfrealisatie - zelfrespect - zelfstudie - zelfvertrouwen - zelfverwerkelijking - Zen - Zenboeddhisme - Zenbuddhisme - zeven hellen - zeven hemelen - Zhoroastrisme - Zhoroastristische - zieleheil - zielenheil - ziener - zoek naar jezelf - zoekers - zoektocht naar God - zonden vergeven